Gebruiksvoorwaarden van de Stichting Mfc de Oase

1. Aan wie wordt er verhuurd

Ruimten kunnen worden verhuurd aan groepen, verenigingen, instellingen e.d. waarvan:

 • De doelstelling van de organisatie aan Stichting Mfc de Oase kenbaar is gemaakt.
 • Een begeleider/aanspreekpersoon de verantwoordelijkheid neemt.
 • De doelstellingen niet strijdig mogen zijn met de doelstelling van Stichting Mfc de Oase, of van dien aard zijn dat er gevaar bestaat dat er geweld wordt aangedaan aan het algemene (niet identiteitsgebonden) karakter van De Oase.
 • Overige verzoeken worden per geval door het stichtingsbestuur beoordeeld.

2. Voorwaarden ten aanzien van huur

 • De door huurder georganiseerde activiteiten mogen de andere activiteiten die in de accommodatie worden georganiseerd, niet hinderen en/of belemmeren.
 • Voor activiteiten die één of meerdere vergunningen vereisen binnen de geldende voorschriften van de gemeente Rheden, dient de huurder dient zelf zorg te dragen voor de benodigde vergunningen. De huurder dient vooraf een kopie van de verleende vergunning(en) aan de verhuurder te overleggen.
 • Alle consumpties dienen van De Oase te worden betrokken tegen de geldende consumptieprijzen.
 • De Oase zorgt, indien van toepassing, zelf voor de benodigde medewerkers t.b.v. de consumptievoorziening.
 • Als er geen barmedewerker beschikbaar is, kan er geen verhuur plaatsvinden.
 • Consumpties dienen aan het buffet afgehaald te worden en contant te worden betaald en mogen niet buiten de verhuurruimten worden genuttigd.
 • Roken is verboden in de gehele accommodatie.
 • De huurder dient zich te schikken naar Stichting Mfc de Oase als het gaat om de naleving van:
  • De drank- en horecawetgeving (vergunning)
  • De algemeen geldende verzekeringsvoorwaarden
  • De gemeentelijke verordeningen
  • De geldende muziek
  • Het geldende reglement van orde, de zogenaamde huisregels worden bij dit reglement toegevoegd. De huurder zorgt voor de naleving van de huisregels tijdens de activiteit(en).
 • Indien de door de huurder gereserveerde ruimte(n) onverhoopt niet wordt, respectievelijk worden, gebruikt is de huurder toch de overeengekomen huur verschuldigd, tenzij overmacht kan worden aangetoond.
 • Annulering door een incidentele huurder moet tenminste een week voor de datum van huur/gebruik geschieden via een schriftelijke melding aan de beheerder.
 • Een door beide partijen ondertekende gebruiksovereenkomst bij reguliere verhuur geldt voor 1 jaar. In principe worden gebruiksovereenkomsten elk jaar stilzwijgend verlengd.
 • Zowel verhuurder als reguliere huurders hebben een opzegtermijn van 3 maanden. Een opzegging moet schriftelijk (brief, mail) worden verstuurd.
 • De huurder is aansprakelijk voor schade aan het gebouw en/of inventaris welke is ontstaan door of tijdens de door de huurder georganiseerde activiteiten. De ontstane schade moet door de huurder worden vergoed.
 • Stichting Mfc de Oase is niet aansprakelijk voor vernielingen en/of diefstal van de door de huurder in het gebouw achtergelaten en/of opgeslagen goederen voor, tijdens of na afloop van de activiteit(en) georganiseerd door de huurder.
 • Facturen dienen binnen 14 dagen na dagtekening te worden betaald. Indien er niet op tijd betaald word krijgt u een schriftelijke aanmaning. Na 14 dagen krijgt u nogmaals een schriftelijke aanmaning. Daarna volgen incasso maatregelen en/of wordt de huurovereenkomst opgeschort. Tijdens de opschorting heeft de huurder geen toegang tot het gehuurde.
 • Stichting Mfc de Oase is niet aansprakelijk voor persoonlijke ongevallen door welke oorzaak dan ook in of op weg naar de gehuurde ruimte(n). Tenzij sprake is van nalatigheid van het bestuur.
 • Voordat men kasten wil plaatsen, ruimte in bestaande kasten wil gebruiken of voor het opbergen van materiaal heel specifieke wensen heeft, is hiervoor toestemming nodig van de beheerder.
 • Aanwijzingen van beheerder en medewerkers van De Oase dienen onverwijld te worden opgevolgd.
 • Huurders dienen bij het verlaten van de ruimte(n) deze in goede orde en opgeruimd achter te laten.

Tot slot

In situaties waarin deze gebruiksvoorwaarden niet voorzien, beslist het bestuur. Eventuele klachten moeten in eerste instantie aan de aanwezige beheerder of medewerker van De Oase worden voorgelegd. Deze kan de klacht voorleggen aan het bestuur. Het bestuur beslist uiteindelijk.